عنوان کمیته ها:

۱_کمیته ارتباط با صنعت ،اشتغال و کارآفرینی

نماینده کمیته: آقای احمدی

۰۹۳۶۰۰۷۷۶۳۶ : شماره تماس

۲_کمیته اساسنامه امور حقوقی

نماینده کمیته : آقای چگینی

۰۹۱۱۸۴۰۴۰۹۸ : شماره تماس

۳_کمیته انظباطی و رسیدگی به شکایات

نماینده کمیته : آقای عنایتی

۰۹۳۹۷۵۲۴۶۷۷ : شماره تماس

۴_کمیته رفاه فرهنگی _ورزشی و سلامت

نماینده کمیته : آقای پناهنده

۰۹۳۵۶۸۸۳۲۶۸ : شماره تماس

۵_کمیته علمی آموزشی و تحقیقات

نماینده کمیته : آقای علی اکبری رسا

۰۹۳۹۰۳۹۰۰۲۰ : شماره تماس

۶_کمیته حقوق و دستمزد

نماینده کمیته : آقای رضائیان

۰۹۱۱۹۳۳۱۰۳۷ : شماره تماس