مسئولان ایمنی

قابل توجه متقاضیان تایید صلاحیت مسئول ایمنی:

مراحل اخذ تائید صلاحیت:

 1. ثبت نام در سامانه تائید صلاحیت مسئولان ایمنی (isaap.mcls.gov.ir)
 2. تحویل مدارک فیزیکی توسط مسعول ایمنی به دفتر انجمن:
  1. گواهی سابقه کار
  2. لیست بیمه متقاضی
  3. مدرک تحصیلی
  4. یک قطعه عکس۴*۳
  5. فرم یک و دو
  6. قرارداد مسعول ایمنی

فرم های مورد نیاز:

 1. فرم یک
 2. فرم دو
 3. فرم صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 4. نمونه قرارداد کار مسئول ایمنی
 5. مدت حضور مسئول ایمنی جهت عقد قرارداد
 6. آئین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه
 7. نرخ نامه حقوق و دستمزد
 8. فرم گزارش فصلی عملکرد مسعولین ایمنی