شرایط عضویت

کلیه کارگران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :
 1. تابعیت ایران
 2. حداقل سن ۲۰ سال تمام
 3. داشتن تاییدیه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
 4. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۵ سال سابقه کار مرتبط با ایمنی
 5. شاغل در کارگاه/ حرفه / صنعت در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی به عنوان مسئول ایمنی/سایر موارد مورد تائید اداره کار (مانند افسر ایمنی، همیار ایمنی و ..)
 6. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 7. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 8. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
 9. پرداخت حق عضویت به طور مرتب. (سالیانه)
  1. تبصره ۱: کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
  2. تبصره ۲: متقاضیان می بایست اول مدارک خود را به تائید هیات مدیره انجمن برسانند و صرفا پس از تائید مدارک اقدام به پرداخت حق عضویت نمایند.
 10. عدم عضویت در انجمن های هم سو و مشابه با فعایت انجمن صنفی در استان
  1. تبصره ۳: در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است
ارائه فیش واریزی ،جهت عضویت سالانه انجمن به مبلغ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۰۳۴۰۲۵۱۲۰۳۰۰۵ :به شماره حساب

یا

۶۰۳۷۶۹۷۶۱۲۹۵۹۳۲۷٫ :شماره کارت

بانک صادرات -بنام جناب آقای ؛محمد ایزدیان شیجانی (رئیس هیئت مدیره)