ارکان هیئت مدیره

۱) آقای محمد ایزدیان (رئیس هیئت مدیره)–۰۹۳۸۸۶۷۴۵۵۳

۲) آقای بهمن احمدی (نایب ر ئیس)—————-۰۹۳۶۰۰۷۷۶۳۶

۳) خانم نسیم مقبلان (دبیر و عضو اصلی)———-۰۹۱۱۸۲۶۸۳۲۶

۴) آقای علی تائب(خزانه دار)—————————–۰۹۱۱۶۰۱۵۲۷۷

۵) آقای رضا مختاری (عضو اصلی)———————–۰۹۰۱۶۲۰۱۷۳۸

۶) آقایان مهدی طاهری و جواد عباسی (اعضای علی البدل هیات مدیره)

۷) آقایان احمد علی اکبری رسا و یونس پناهنده (بازرسان اصلی)

۸) آقای محمد فلکی(بازرس علی البدل)

کمیته ها