ارکان هیات مدیره

محمد ایزدیان (رییس هیات مدیره)

فرزاد جوان (نایب رییس)

معصومه بابائی (دبیر انجمن)

علی نقی زاده (خزانه دار)

ابراهیم جلالی (عضو هیات مدیره)

نسیم مقبلان و شهره نیاجلیلی (بازرسان)